A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Теплицька громада
Вінницька область, Теплицький район

Регламент роботи Теплицької селищної ради 7 скликання

Дата: 26.07.2019 17:03
Кількість переглядів: 46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 1 сесії селищної ради

7 скликання

від 10 листопада 2015 року №2

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Теплицької селищної ради

сьомого скликання

 

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1.1. Теплицька селищна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє загальні інтереси територіальної громади селища Теплик Теплицького району.

Стаття 1.2. Порядок формування, діяльність ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

Стаття 1.3. Регламент, зміни та доповнення до нього приймаються радою за ініціативою селищного голови, постійних комісій, депутатів та депутатських груп.

 

Глава 2. Сесії  ради

Стаття 2.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з  пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій.

Порядок скликання та проведення першої сесії заново вибраної ради визначається згідно з ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 2.2. Сесія ради проводиться відкритим засіданням. В разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної та районної рад, представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації.

На закритому засіданні ради мають право бути присутніми прокурор району, а також особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

Запрошення осіб, які не є депутатами, визначає та організовує селищний голова.

Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатам про осіб, які запрошені на сесію ради.

Запрошенні на сесію особи не мають права втручатись в роботу сесії. У випадках невиконання цих вимог головуючим на сесії вони можуть бути видалені із зали засідань.

Стаття 2.3. Гласність роботи селищної ради забезпечується шляхом публікації про її діяльність у засобах масової інформації та мережі Інтернет.

Стаття 2.4. Проекти рішень ради, інші документи та матеріали до питань, які виносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, ніж за три дні до відкриття сесії.

Стаття 2.5.

1. Проект порядку денного сесії готується селищним головою у відповідності з пропозиціями, що надійшли.

2. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали та проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, депутатами, які внесли відповідне питання на розгляд ради.

3. Матеріали та проекти рішень ради, а також пропозиції та зауваження до них попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями.

4. Матеріали з питань, які пропонуються до розгляду на сесії надаються селищному голові не пізніше ніж за 20 днів до відкриття сесії з аналітичною запискою та проектами рішень.

5. Після розгляду селищним головою матеріали передаються на розгляд постійної комісії ради з встановленням строку розгляду та підготовки висновку.

6. Комісія розглядає пропозицію та проект рішення на своїх засіданнях із запрошенням авторів. Комісія приймає висновки з питань, що розглядаються або вносить пропозиції до проекту рішень.

7. З врахуванням висновків комісій селищний голова приймає рішення про включення питання в проект порядку денного сесії (під час проведення сесії за рішенням ради) або про його відхилення і значенням мотивів.

8. Термінові питання, які потребують невідкладного розгляду та які не потребують попередньої підготовки можуть вноситися у порядок денний сесії під час її проведення за рішенням ради.

9. Пропозиції по уточненню порядку денного сесії вносяться селищному голові не пізніше, ніж за 5 днів до початку роботи сесії.

10. Селищний голова інформує депутатів на сесії про пропозиції, які надійшли з порядку денного сесії та прийнятих рішень. За поданням постійних комісій, депутатських груп, депутатів, пропозиції, які були відхилені при затвердженні порядку денного сесії, ставляться на голосування.

11. Порядок денний сесії затверджується на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Стаття 2.6.

1. Засідання ради відкриває, проводить та закриває селищний голова або секретар ради у випадках, передбачених законодавством. У випадку неможливості або відмови їх від виконання цих функцій – один депутатів за рішенням сесії.

2. Засідання ради починається о 14 годині. В разі необхідності, час початку сесії може бути змінений за рішенням селищного голови. Через кожні дві години роботи – перерва на 15 хвилин, якщо радою не буде прийняте інше рішення.

3. На початку чергової сесії до обговорення порядку денного селищний голова інформує депутатів про стан справ на території ради, про роботу ради та її органів, виконання раніше прийнятих рішень та з інших питань, а також відповідає на питання депутатів. Дебати з цих повідомлень не відкриваються, на питання та відповіді відводиться 15 хвилин.

4. Пропозиція про призупинення сесії вноситься селищним головою, постійною комісією, депутатською групою, депутатами. Рішення про час відновлення роботи сесії приймається одночасно з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів від числа присутніх депутатів ради. Вимоги групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням з проекту рішення, по якому необхідна консультація, на термін не більше 20 хвилин, задовольняється без голосування.

5. Головуючий на сесії:

 • забезпечує виконання законодавчих актів України і цього Регламенту;
 • керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії та прийнятого порядку її роботи;
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок. У випадку порушення виступаючим регламенту має право попередити та перервати виступ;
 • надає (за погодженням з депутатами) слово для виступу в дебатах по питанню, яке розглядається особам, запрошених на сесію.

Головуючий на сесії сприяє духу співробітництва, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємопогоджених рішень. Під час засідання ради головуючий не коментує й не дає оцінок відносно виступаючих та їх виступів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

6. Пленарні засідання ради та засідання постійних комісій проводяться українською мовою. Діловодство ведеться українською мовою.

Стаття 2.7.

1. Час для доповіді на сесіях встановлюється в межах до 30 хв., співдоповіді – 15 хв. Для виступу в дебатах до 7 хв., для повторного виступу – 3 хв. Час відповіді на питання – 10 хв. Для внесення депутатського запиту на сесії час для виступу надається 5 хв. Для довідок, питань – до 3 хв. Перед початком дебатів встановлюється їх тривалість, виходячи з кількості депутатів, що записалися для виступу. Після закінчення встановленого часу дебати закінчуються, якщо рада не прийняла іншого рішення.

2. До початку засідання сесії депутат або запрошена особа має право вернутися до головуючого з проханням про надання йому слова з конкретного питання порядку денного сесії.

3. Депутатам, які виступають від постійних комісій та депутатських груп, слово надається в обов’язковому порядку до закінчення дебатів.

4. Селищний голова, голова постійної комісії з питань своєї компетенції має право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше, ніж на 5 хв.

5. Депутат ради виступає на засіданні сесії після надання йому слова головуючим на сесії. Депутат з одного й того ж питання може виступити не більше двох разів. Якщо виступаючий перевищив відведений йому час для виступу або виступає з питання, яке не обговорюється, дозволяє собі некоректні висловлювання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

6. Дебати з питання, що розглядається, припиняються за рішенням ради. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих виступити та тих, що виступили. Після припинення дебатів доповідачі можуть виступити і заключним словом до 5 хвилин. Депутату за вимогою після припинення дебатів може бути надане слово для внесення конкретних пропозицій. Депутати, з питання, яке розглядається, можуть передати головуючому свої пропозиції та зауваження у вигляді записок, які додаються до матеріалів сесії.

Контроль за розглядом та реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється селищним головою.

Стаття 2.8.

1. З питання, що обговорюється, рада приймає рішення на пленарних засіданнях. Рішення ради не повинне суперечити Конституції України, діючому законодавству.

2. Проект рішення ради спочатку приймається за основу.

3. Пропозиції, правки, зауваження з проекту рішення, а також у програмах, заходах, що приймаються, у письмовому вигляді або в усній формі надаються головуючому сесії. Пропозиції, що надійшли, виносяться на голосування тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу. За результатами голосування поправок однієї статті або пункту голосується цей пункт або стаття, потім проект рішення в цілому.

Стаття 2.9.

1. На засіданні ради рішення приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією України, законами України, цим Регламентом або за рішенням ради, рішення приймаються таємним голосуванням.

2. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання. Рішення приймається більшістю голосів від загального складу депутатів. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос. Голосування з процедурних питань може бути проведене без підрахунку голосів – за явною більшістю – якщо кожен депутат не вимагає іншого. При голосуванні з одного питання кожен депутат ради має один голос й подає його за пропозицію, проти або утримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування, пропозиція вважається прийнятою або відхиленою.

3. Для проведення таємного голосування на сесії вибирається лічильна комісія.

Відкрите голосування може проводитися поіменно, якщо на тому наполягає не менш половини присутніх на сесії депутатів. У списку депутатів при цьому робиться відповідна відмітка, і список за підписом головуючого додається до протоколу сесії.

4. Прийняті рішення за дорученням ради можуть доопрацьовуватися виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють смислу прийнятого рішення.

5. Прийняті рішення ради в п’ятнадцятиденний строк розмножуються та розсилаються апаратом ради відповідним підприємствам, закладам, організаціям, посадовим особам.

6. Рішення ради вступає в силу з моменту прийняття, якщо не встановлений інший строк їх введення в дію.

7. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями та посадовими особами ради.

8. Пропозиції та критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, якщо не отримали дозволу на сесії, в 15-денний строк розглядаються селищним головою або направляються відповідним державним та громадським органам, посадовим особам, які в місячний термін зобов’язані їх розглянути та і про їх результати повідомити депутата, а також раду.

9. Листи та звернення громадян, що надійшли на адресу сесії рада розглядає в порядку, передбаченому законодавством.

10. Час, місце, форма бюлетеня та порядок проведення таємного голосування визначається лічильною комісією.

Стаття 2.10 На кожній сесії селищної ради ведеться протокол сесії. Протокол сесії повинен бути оформлений в місячний термін, потім він підписується. До протоколу сесії додаються:

- тексти доповідей;

- рішення, прийняті радою;

- письмові запити депутатів;

- письмові зауваження, пропозиції депутатів, передані головуючому сесії;

- списки поіменного голосування;

- тексти виступів тих, хто записався, але не отримав слова для виступу у зв’язку припиненням дебатів;

- письмова інформація органів ради, роздана депутатам на сесії;

- список реєстрації депутатів;

- список запрошених осіб.

Копії протоколів надаються депутатам ради за їх вимогою для ознайомлення.

Стаття 2.11. Документи сесії оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації». Рішення ради оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації та/або на офіційному сайті селищної ради (після його створення) та/або на дошці оголошень селищної ради. До створення офіційного сайту Теплицької селищної ради рішення (проекти рішень) можуть оприлюднюватись на офіційному сайті Теплицької районної ради.

Глава 3. Депутати, посадові особи ради

Стаття 3.1. Порядок діяльності депутатів у раді та його органах, порядок розгляду депутатських запитів визначається законодавчими актами та цим Регламентом.

Стаття 3.2. Депутати можуть добровільно об’єднуватися в депутатські групи (фракції) кількістю не менше 5 осіб. Селищний голова не може входити у склад депутатських груп (фракцій).

Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу та виходу з неї депутатів визначаються самою депутатською групою.

Для реєстрації депутатської групи (фракції) селищному голові подається підписана персонально депутатами письмова заява про створення групи, її назву, мету та задачі, додається список групи, де вказані особи, яким доручено представляти групу в раді. Селищний голова на початку чергової сесії ради обов’язаний робити повідомлення про створення депутатської групи (фракції), її склад. З цього моменту група вважається зареєстрованою. При скорочені складу депутатської групи (фракції) раніше встановленого кількісного складу /п.1/ вона оголошується селищним головою розпущеною.

Виступаючі на сесії від групи (фракції) мають право виступу після виступів представників постійних комісій та інших комісій ради.

 

Глава 4. Комісії ради

Стаття 4.1. Постійні комісії обираються на першій сесії ради на строк повноважень ради. Постійні комісії є правомочними з моменту прийняття рішення про обрання їх складу.

В селищній раді діють такі постійні комісії з наступним функціональним спрямуванням:

- з питань депутатської діяльності, регламенту, доступу до публічної інформації та відкритих даних, законності та правопорядку;

-  з питань бюджету, фінансів, комунальної власності та приватизації;

- з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту, соціального захисту та духовного відродження;

- з питань землекористування, підприємницької діяльності та регуляторної політики;

- з питань благоустрою, охорони природи, санітарно-епідеміологічного благополуччя.

Стаття 4.2.

 1. Голова постійної комісії:
 • організовує роботу комісії;
 • скликає та проводить засідання комісії;
 • пропонує порядок денний та організовує підготовку необхідних матеріалів та засідань;
 • дає доручення членам комісії;
 • запрошує для участі в засіданнях комісії представників державних органів, громадських організацій, органів громадської самодіяльності населення, спеціалістів;
 • представляє комісію у відношеннях з державними та громадськими органами та організаціями, депутатами ради, підприємствами,закладами та громадянами, органами територіального громадського самоуправління;
 • організує роботу по виконанню рішень комісії;
 • інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи, прийняті з реалізації рекомендацій комісії;
 • інформує членів комісії та інших депутатів про виконання рішень та розгляд рекомендацій комісії.

Стаття 4.3.

 1. Заступник голови комісії:
 • виконує обов’язки голови постійної комісії у разі його відсутності;
 • виконує, за дорученням голови постійної комісії, завдання щодо організації роботи постійної комісії.
 1. Секретар постійної комісії:
 • організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;
 • веде діловодство комісії;
 • організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;
 • оповіщає членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії.
 1. Постійні комісії здійснюють свої повноваження шляхом рішень, заключень, рекомендацій.
 2. Засідання постійних комісій скликаються за мірою необхідності можуть проводитись як у дні проведення сесій ради, так і в період між ними.
 3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито. За рішенням комісії, засідання може бути закритим. Депутати, які не входять у склад цієї  комісії, можуть бути присутні на закритому засіданні комісії.
 4. Питання, віднесені до ведення кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, селищного голови розглядаються комісіями спільно, з прийняттям загального висновку. Голосування на спільному засіданні проводиться по комісіях окремо. Рішення вважається прийнятим, якщо в кожній комісії воно отримало більшість голосів.
 5. Рішення,висновки та рекомендації, протоколи засідань постійної комісії підписуються головою комісії.
 6. Засідання комісії є правомочним за умови присутності не менше половини від її загального складу. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.
 7. Інші питання організації роботи постійних комісій визначаються положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Стаття 4.4.

 1. Рада, у випадку необхідності,створює тимчасові контрольні комісії для здійснення контролю за конкретно визначеними радою питаннями.
 2. Засідання тимчасової контрольної комісії ради проводяться, як правило, закритими. Депутати, які не входять у склад тимчасової контрольної комісії та інші особи,залучені комісією для участі в її роботі,не мають права розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії.

Стаття 4.5.

 1. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет,який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформованого складу виконавчого комітету.
 2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією селищного голови.
 3. В раді функціонує виконавчий апарат, який забезпечує здійснення радою повноважень,наданих йому Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами.

Стаття 5. Регуляторна діяльність.

 1. Регуляторна діяльність селищної ради здійснюється відповідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі в цій главі – Закон).
 2. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, рада здійснює свої повноваження через постійну комісію селищної ради з питань землекористування, підприємницької діяльності та регуляторної політики.
 3. За поданням відповідної постійної комісії, рада в рамках підготовки та затвердження перспективного плану роботи, затверджує план діяльності з підготовки регуляторних актів на наступний календарний рік.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь